آموزش WPS و PQR

 

آنچه شما در این دوره 4 روزه فرا میگیرید :

تعریف مدارک WPS و PQR/معرفی متغیرهای جوشکاری/معرفی جداول متغیرهای جوشکاری بر اساس فرایندهای مختلف/معرفی فلز پایه و جداول استانداردی/معرفی فلز پر کننده و جداول استانداردی/ملاحظات فنی نحوه طراحی اتصالات جوشی/مبانی و ملاحظات فنی انتخاب فرآیندهای جوشکاری/مبانی و ملاحظات تعیین دمای پیشگرم/دمای بین پاسی و عملیات حرارتی پس از جوشکاری/تشریح مبحث حرارت ورودی - ملاحظات فنی و پارامترهای حاکم/نمونه سازی و آزمایشات مربوط به تایید دستورالعملهای جوشکاری/نحوه استخراج اطلاعات مورد لزوم از نقشه های ساخت و منابع دیگر جهت تهیه WPS/تمرین تهیه WPS هاي مختلف از اطلاعات بدست آمده از منابع موجود.