تست التراسونيک (UT) سطح IوII

آنچه در این دوره فرا میگیرید:

فیزیک صوت و تولید امواج صوتی و فراصوتی

انواع امواج صوتی

قوانین فیزیکی امواج شامل تابش و باز تابشو سرعت صوت در مواد و...

انواع پروبها و ساختمان داخلی آنها

آشنایی با دستگاههای تست فراصوتی

روشهای انجام تست فراصوتی  از جمله: عبوری و انعکاسی

تکنیک های تست فراصوتی مثل انعکاسی و غوطه وری

راه اندازی دستگاه های آلتراسونیک

کالیبراسیون با پروبهای نرمال

کالیبراسیون با پروب های زاویه ای

محاسبه ایندکس پروب و زاویه پروب

رسم منحنی های DAC,  DGS

عیب یابی با پروب

آشنایی با استاندارد ها و معیار پذیرش آنها

کارعملی

طریقه گزارش نویسی و ثبت داده ها

مدت دوره: 8روز