تست مايعات نافذ (PT) سطح IوII

 

شما در این دوره 3 روزه مطالب زیر را  فرا می گیرید :

اصول پایه روش تست مایعات نافذ

آماده سازی سطح و تمیز کاری اولیه

مایعات نافذ و تکنیکهای آزمون

عیوب و نحوه نمایش آنها

تفسیر وارزیابی نتایج

كاربردهای این روش در صنایع

تجهیزات مربوط به این روش

کار عملی