طراحی مهندسی

 

 


-    طراحی و ساخت مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار PVELITE
-    طراحی مبدل های حرارتی با استفاده از نرم افزار ASPEN B-JAC
-    طراحی مخازن ذخیره
-    طراحی مخازن تحت فشار مطابق با ASME Sec VIII Div2.
-    اصول طراحی Piping در مجتمع های صنعتی
-    تحلیل تنشهای Piping توسط CAESAR II
-    مدل سازی سایت توسط PDMS
Spec -   ها وانتخاب مواد در Piping
-    محاسبات هیدرولیک توسط Pipe Net
-    طراحی و انتخاب پمپ های صنعتی
-    طراحی و انتخاب کمپرسورهای صنعتی