تست ذرات مغناطیسی ( MT )

شروط اصلي که بایستی براي امکان  انجام اين روش وجود داشته باشند:

قطعه بايد مغناطيسي شود.

یک ماده فرومغناطیس را می توان با ایجاد یک جریان الکتریکی در ماده یا قرار دادن ماده در یک میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک منبع خارجی، مغناطیسی کرد.

ذرات مغناطيسي بايد وقتي اعمال شوند كه قطعه مغناطيسي است.

هر گونه تجمع مواد مغناطيسي بايد مشاهده و تفسير شود.

اگر جهتگيري يك ناپيوستگي موازي خطوط نيرو باشد، غيرقابل تشخيص خواهد بود.

 این روشجهت تشخیص ترک ودیگر ناپیوستگیهای سطحی  وزیرسطحی در مواد فرومغناطیس می باشد . در این روش حداکثر حساسیت تست در سطح قطعات بوده و با افزایش عمق عیوب به مراتب از حساسیت تست کاسته می شود .
چگونگی تشخیص عیوب در روش ذرات مغناطیسی بدین ترتیب است که هنگام تشکیل یک میدان مغناطیسی در قطعه عیوبی که در جهت عمود بر میدان قرار گرفته اند باعث انحراف و پیچیدگی خطوط میدان مغناطیسی شده ویک نشتی در آن منطقه ایجاد می کنند. مقداری از ذرات پودر آهن اعمال شده بر روی قطعه در محل نشتی میدان تجمع پیدا کرده و علائمی را تشکیل می دهند که نمایانگر محل ، شکل و اندازه ناپیوستگی ها می باشد .
فاکتورهایی از قبیل جهت و قدرت میدان مغناطیسی ، خواص مغناطیسی قطعه ، محل و جهت قرارگیری ناپیوستگی ها و نوع پودر مغناطیسی اعمال شده تأثیر بسزایی بر تشکیل و تجمع پودر مغناطیسی در محل نشتی میدان و از این رو تعیین نوع و محل دقیق ناپیوستگی با این روش خواهد داشت.

امکانات و تجهیزات  شرکت گنجینه ایده آل ایرانیان جهت انجام تست MT به شرح ذیل می باشد :

تجهیزات تست ذرات مغناطیسی شامل یوک های الکترومغناطیس AC و DC
  امکان فراهم سازی
تجهیزات روش پراد با قابلیت حمل
 
امکان فراهم سازیتجهیزات ایستگاهی تست MT نظیر Coil ، Head shot و Central Conductor جهت تست قطعات با تولید انبوه
 فراهم نمودن  نور ماورای بنفش با شدت مناسب جهت تست به روش فلورسنت و تجهیزات مغناطیس زدایی
بازرسین MT دارای مدارک سطح II,I مطابق با  استاندارد          ASNT  SNT-TC-1A