نرم افزارهای کنترل کیفیت (MINITAB )

دوره آموزشی جامع نرم افزارهای کنترل کیفیت (MINITAB )

سر فصل  های آموزشی دوره:

·         پیش در آمدی بر نحوه آشنایی با MINITAB

·         نحوه آشنایی با جمع آوری داده ها در نرم افزار

·         آشنایی با پارامترهای آماری

·         آشنایی با نمودار پارتو

·         آشنایی با نمودار استخوان ماهی

·         آشنایی با نمودار پراکنش

·         آشنایی با بافت نگار

·         آشنایی با نمودار های کنترلی

·         نمودارهای کنترل تجمعی

·         آشنایی با نمودارهای V-MASK    ،P     ,C در MINI TAB

·         تجزیه و تحلیل کارآیی فرآیند

·         آشنایی با نمودار بافت نگار کارآیی

·         آشنایی با آزمون فرض و فاصله های اطمینان

 

·         مدت زمان آموزش :22 ساعت