دوره آشنایی با تست خاک

دوره آشنایی با تست خاک

این شرکت با دارا بودن توانمندیهای لازم و تجهیزات و اکیپ مجرب آماده همکاری با نهاد ها، سازمانها و ادارات در زمینه پروژه های ژئوتکنیک (خاک و پی) و نقشه برداری هم به جهت آموزش و هم انجام خدمات می باشد.
زمینه فعالیت :
در زمینه مهندسی ژئوتکنیک با دارا بودن آزمایشگاه مجهز مکانیک خاک و تجهیزات حفاری ماشینی در زمینه های زیر آماده همکاری و فعالیت می باشد :
-
آزمایشگاه همکار مکانیک خاک، دارای گواهینامه صلاحیت حرفه ای آزمایشگاهی از وزارت مسکن و شهرسازی
-
تهیه گزارش ژئوتکنیک برای پروژه های بزرگ و مجتمع های مسکونی و محوطه های وسیع
-
تهیه گزارش ژئوتکنیکی برای انواع سازه های صنعتی، مرتفع
-
تهیه گزارش مکانیک خاک برای ساختمانهای مسکونی شهری
-
انجام حفاریهای ماشینی (روتاری) برای پروژه ها و حفاری شمع تا قطر 2/1 متر
-
انجام مطالعات ژئوفیزیک و تعیین مقاومت الکتریکی در عمق های مختلف
-
انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی

مدتدوره:

مدتزماندورهبااحتسابکلاسهایتئوری،کارگاههایعملیوآزمون روز5 میباشد.

لوگو گنجینه