خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

کنترل خوردگی در آبهای صنعتی

معرفیدورهآموزشیکنترلخوردگیدرآبهایصنعتی

 

 پدیدهخوردگی،جزءپرهزینهترینمشکلاتیاستکهعلاوهبرمعضلاتمرتبطباانجامتعمیرات،باایجادتوقفهای

 

 ناخواستهو خارجازبرنامهدرتولید،خساراتزیادیایجادمیکندکهگهگاهاینخسارتهاجبرانناپذیراست

 

 بدونشککنترل خوردگیو مشکلاتمربوطبهآن،جزباشناختکاملازنوعومکانیزمایجادآنمیسرنیست.

 

 ازطرفدیگربهعلت استفادهوسیعازآبدرصنایع وتجهیزات مختلف نظیربویلرها،چیلرها،مبدل های

 

 حرارتی وسیستمهای خنک کننده بازوبستهو ... اهمیتشناخت مکانیزمهایخوردگیناشیازآب و

 

 روشهایکنترلآنرادوچندانمیکند .دراین دوره انواع خوردگیهایناشیازآب در سیستمهایمختل

 

 بررسیوراههایکنترلآنهاموردارزیابیقرارخواهدگرفت.

 

 

سرفصلمطالبدوره:

 

مطالبارایهشدهدرایندورهشاملمواردزیرمیباشد:

 

 - آشناییباانواعدیگهایبخار،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعچیلرها،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعمبدلهایحرارتی،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعسیستمهایخمکننده،مکانیزمعملکردوانواعمتداول خوردگیدرآنها

 

 -  روشهایکنترلخوردگیدردیگهایبخار،چیلرهاومبدل هایحرارتی

 

 - آشناییباانواعممانعتکنده هاومکانیزمعملکردآنها

 -  روشهای کنترل خوردگی و رسوب گذاری درسیستم آبهای خنک کننده

 

 

  مدتدوره:

 

  مدتاجرایدوره 24 ساعتبودهکهشاملساعاتکلاستئوری،کاردرکلاسوآزمونپایاندورهمیباشد.

 

 

  گواهینامه:

 

  برایکلیهشرکتکنندگاندردورهازطرفآموزشگاه،گواهینامهشرکت مهندسین مشاور گنجینه ایده آل           ایرانیاندردوره(Attendance ) صادرخواهدشد

 

  منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگانقرارمیگیرد:

 

-1 فایلپاورپوینتکلاس

 

-2 فیلمهایآموزشینمایشدادهشدهدرکلاس

 

-3 جزوهفارسیکنترلخوردگیدرآبهایصنعتی

 

 

صفحه اصلی مطالب گنجینه کنترل خوردگی در آبهای صنعتی

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish