کنترل خوردگی در آبهای صنعتی

معرفیدورهآموزشیکنترلخوردگیدرآبهایصنعتی

 

 پدیدهخوردگی،جزءپرهزینهترینمشکلاتیاستکهعلاوهبرمعضلاتمرتبطباانجامتعمیرات،باایجادتوقفهای

 

 ناخواستهو خارجازبرنامهدرتولید،خساراتزیادیایجادمیکندکهگهگاهاینخسارتهاجبرانناپذیراست

 

 بدونشککنترل خوردگیو مشکلاتمربوطبهآن،جزباشناختکاملازنوعومکانیزمایجادآنمیسرنیست.

 

 ازطرفدیگربهعلت استفادهوسیعازآبدرصنایع وتجهیزات مختلف نظیربویلرها،چیلرها،مبدل های

 

 حرارتی وسیستمهای خنک کننده بازوبستهو ... اهمیتشناخت مکانیزمهایخوردگیناشیازآب و

 

 روشهایکنترلآنرادوچندانمیکند .دراین دوره انواع خوردگیهایناشیازآب در سیستمهایمختل

 

 بررسیوراههایکنترلآنهاموردارزیابیقرارخواهدگرفت.

 

 

سرفصلمطالبدوره:

 

مطالبارایهشدهدرایندورهشاملمواردزیرمیباشد:

 

 - آشناییباانواعدیگهایبخار،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعچیلرها،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعمبدلهایحرارتی،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعسیستمهایخمکننده،مکانیزمعملکردوانواعمتداول خوردگیدرآنها

 

 -  روشهایکنترلخوردگیدردیگهایبخار،چیلرهاومبدل هایحرارتی

 

 - آشناییباانواعممانعتکنده هاومکانیزمعملکردآنها

 -  روشهای کنترل خوردگی و رسوب گذاری درسیستم آبهای خنک کننده

 

 

  مدتدوره:

 

  مدتاجرایدوره 24 ساعتبودهکهشاملساعاتکلاستئوری،کاردرکلاسوآزمونپایاندورهمیباشد.

 

 

  گواهینامه:

 

  برایکلیهشرکتکنندگاندردورهازطرفآموزشگاه،گواهینامهشرکت مهندسین مشاور گنجینه ایده آل           ایرانیاندردوره(Attendance ) صادرخواهدشد

 

  منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگانقرارمیگیرد:

 

-1 فایلپاورپوینتکلاس

 

-2 فیلمهایآموزشینمایشدادهشدهدرکلاس

 

-3 جزوهفارسیکنترلخوردگیدرآبهایصنعتی