خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

تست بتن

سرفصل دوره 16 ساعته بازرسی بتن:

-
اصول بازرسی و کنترل کیفیت

-
مواد اولیه ساخت بتن- سیمان- سنگدانه- آب- افزودنی ها و استاندارد و ضوابط فنی

-
تیرچه خرپای سقفی (ساخت و اجرا و ظوابط)

-
بلوک های پلی استایرن سقفی

-
نکات اجرایی آرماتور بندی

-
استاندارهای بتن آماده

-
روش های تولید بتن آماده در کارخانجات

-
نکات اجرایی بتن ریزی (پمپاژ و حمل(

-
عمل آوری و مراقبت (عادی- اتوکلاو(

-
عیوب اجرایی و ذاتی بتن، علل و علاج

-
بتن ریزی در هوای سرد و گرم و کاربرد افزودنی

-
آزمایشات بتن تازه

-
آزمایشات بتن سخت شده

-
ضوابط و پذیرش بتن و بررسی بتن های کم مقاومت

-
صرفه جویی اقتصادی با رعایت استانداردهای کیفی

جهت پیش ثبت نام ببه سامانه 10009133955144 مراجعه کنید.

نرم افزار شبکه (network+ ، CCNA ، MCSE )

دوره آموزشی جامع نرم افزار شبکه (network+ ، CCNA ، MCSE  )

سر فصل  های آموزشی دوره:

·         آشنایی با اصول و مبانی شبکه ها

·         آشنایی با سخت افزار شبکه

·         آشنایی با تجهیزات متصل کننده شبکه ها

·         آشنایی با نرم افزار شبکه

·         آشنایی با پروتکل های لایه شبکه و مدل OSI

·         آشنایی با اصول و مبانی TCP/IP

·         دستیابی به شبکه های راه دور

·         امنیت در شبکه ها

·         نصب و نگهداری از شبکه ها

·         آشنایی با نحوه اشکال زدایی در شبکه ها و مراحل انجام کار

·         آشنایی با مباحث روتر ها و نحوه کانفیگ کردن آنها

·         آشنایی با مباحث میکروتیک و نحوه برقراری ارتباط با آن

 

·         مدت زمان آموزش :40 ساعت

کنترل خوردگی در آبهای صنعتی

معرفیدورهآموزشیکنترلخوردگیدرآبهایصنعتی

 

 پدیدهخوردگی،جزءپرهزینهترینمشکلاتیاستکهعلاوهبرمعضلاتمرتبطباانجامتعمیرات،باایجادتوقفهای

 

 ناخواستهو خارجازبرنامهدرتولید،خساراتزیادیایجادمیکندکهگهگاهاینخسارتهاجبرانناپذیراست

 

 بدونشککنترل خوردگیو مشکلاتمربوطبهآن،جزباشناختکاملازنوعومکانیزمایجادآنمیسرنیست.

 

 ازطرفدیگربهعلت استفادهوسیعازآبدرصنایع وتجهیزات مختلف نظیربویلرها،چیلرها،مبدل های

 

 حرارتی وسیستمهای خنک کننده بازوبستهو ... اهمیتشناخت مکانیزمهایخوردگیناشیازآب و

 

 روشهایکنترلآنرادوچندانمیکند .دراین دوره انواع خوردگیهایناشیازآب در سیستمهایمختل

 

 بررسیوراههایکنترلآنهاموردارزیابیقرارخواهدگرفت.

 

 

سرفصلمطالبدوره:

 

مطالبارایهشدهدرایندورهشاملمواردزیرمیباشد:

 

 - آشناییباانواعدیگهایبخار،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعچیلرها،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعمبدلهایحرارتی،مکانیزمعملکردوانواعمتداولخوردگیدرآنها

 

 - آشناییباانواعسیستمهایخمکننده،مکانیزمعملکردوانواعمتداول خوردگیدرآنها

 

 -  روشهایکنترلخوردگیدردیگهایبخار،چیلرهاومبدل هایحرارتی

 

 - آشناییباانواعممانعتکنده هاومکانیزمعملکردآنها

 -  روشهای کنترل خوردگی و رسوب گذاری درسیستم آبهای خنک کننده

 

 

  مدتدوره:

 

  مدتاجرایدوره 24 ساعتبودهکهشاملساعاتکلاستئوری،کاردرکلاسوآزمونپایاندورهمیباشد.

 

 

  گواهینامه:

 

  برایکلیهشرکتکنندگاندردورهازطرفآموزشگاه،گواهینامهشرکت مهندسین مشاور گنجینه ایده آل           ایرانیاندردوره(Attendance ) صادرخواهدشد

 

  منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگانقرارمیگیرد:

 

-1 فایلپاورپوینتکلاس

 

-2 فیلمهایآموزشینمایشدادهشدهدرکلاس

 

-3 جزوهفارسیکنترلخوردگیدرآبهایصنعتی

 

 

دوره های سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست

- تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفبت ISO 9001:2008

- ممیزی داخلی ISO 9001:2008

- سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008

- تشریح الزامات ومستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

- ممیزی داخلی ISO 14001:2004

- الزامات ومستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

- ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007

- تشریح الزامات ومستندسازی HSE-MS

- ممیزی داخلی HSE-MS

- سنجش رضایت مشتری (CSM )

- مدیریت فرآیند

- الزامات ومستندسازی ISO /TS 29001:2007 ( صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی)

- ممیزی داخلی ISO /TS 29001:2007

- مدیریت تضمین کیفیت در صنایع جوشکاری بر اساس ISO 3834

- دوره جامع تعالی سازمان بر اساس مدل اروپایی (EFQM )

 

صفحه اصلی مطالب گنجینه

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish