خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

دوره جامع بازرسی فنی 1و2

دوره جامع بازرسی فنی1و2

 بازرسی فنی نقش مهمی در این راستا ایفا می کند. آکادمی پیشگامان نیز با داشتن تجدبه ای 13ساله در آموزش دوره های بازرسی فنی در ر استای آموزش متفاوت خود اقدام به برگزاری دوره جامع بازرسی فنی نموده است. در این دوره هر آنچه نیاز یک بازرس پدوژه های صنعتی است آموزش داده می شود. بیش از 350 ساعت آموزش حرفه ای به همراه کارگاه های آموزشی توسط  کارشناسان سطح 3انجمن تستهای غیر مخرب آمریکا مهندسین باتجربه گواهی است بر اعتبار و محتوای ارزشمند این دوره. 

 

  محتوای دوره جامع بازرسی فنی سطح 1و2

 

سرفصل های دوره

طول دوره

سرفصل های دوره

طول دوره

تست آلترسونیک سطح 1و2

64ساعت

بازرسی مخازن تحت فشار

16ساعت

تست رادیوگرافی سطح1و2

64ساعت

بازرسی مخازن ذخیره

12ساعت

تست مایعات نافذ سطح 1و2

24ساعت

بازرسی خطوط لوله وپایپینگ

16ساعت

سطح ذرات مغناطیس شونده سطح1و2

24ساعت

بازرسی سازه های فلزی

16ساعت

بازرسی چشمی سطح 1و2

64ساعت

WPS&PQR

16ساعت

بازرسی اماده سازی سطح ورنگ آمیزی

40ساعت

   

 

 

 مزایای شرکت در این دوره:

   ·   کاهش هزینه با توجه به کاهش ساعات برگزاری آنها به علت همپوشانی مباحث برخی از سرفصلها.

   ·  ارتباط بیش از  6ماه با فضای آموزشی و امکان استفاده از تجهیزات آموزشی تا پایان دوره.

   · بهره مندی از اساتید دوره در مدت برگزاری ان که مطمِِئنا دریاد گیری سرفصل های دوره تاثیر

   به سزایی خواهد داشت. 

    ·    صدور گواهینامه جهت تک تک سرفصلها ونیز گواهی پایان دوره.

        معرفی نفرات برتر دوره به کارفرمایان و همچنین استخدام در بخش اجرایی شر کت.

   ·  برگزاری دوره در خارج ازساعات کاری جهت شرکت کنندگان شاغل.

دوره آموزش تخصصی بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشاربراساسASME PCC-2

  

دورهآموزشیتخصصی"بازرسیحینتعمیرتجهیزاتتحتفشار"

 

براساسASME PCC-2

 

  

 

سرفصلمطالبدوره:

 

سرفصلمطالبایندورهبراساسالزاماتآییننامهASME PCC-2 تدوینشدهوشاملمواردزیرمیگردد

 

Pcc-2-Part1-1

 

شامل:

 

 • دامنهکاربرداستاندارد
 • بخشبندیاستاندارد
 • اهدافاستاندارد
 • تعاریف،انتخابروشتعمیریمتناسببانوععیب
 • الزاماتجوشکاری
 • الزاماتآزمونها
 • ثبتمراحلتعمیر

 

 -2 Pcc-2-Part . 2 -  2  

تعمیراجزایتحتفشاربوسیلهوصلهتوکار( Insert Plate ) بهروشجوشکاریکه شامل:

 

   ·  مقدمه

 

 • محدودیتها
 • الزاماتطراحیوصله
 • الزاماتآمادهسازی
 • الزاماتجوشکاری
 • الزاماتعملیاتحرارتیپسازجوشکاری
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

PCC-2-Part2.2 – 3   

تعمیرکاهشضخامتبهروشاعمالپوششفلزجوشکهشامل:

 

 • مقدمه

 

  محدودیتها

 

 • الزاماتطراحیپوششفلزجوش
 • الزاماتکیفیپوششفلزی
 • روشهایتاییدطراحیپوششجوشقبلازاجرایتعمیر
 • دستورالعملاجرایآزمایشترکیدگی
 • الزاماتکیفیآزمایشترکیدگی
 • الزاماتتعمیردرحینسرویس
 • الزاماتبازرسیپیشازتعمیر
 • آمادهسازیسطحقبلازتعمیر
 • نقشهپوششجوش
 • الزاماتانتخابالکترودیافیلر
 • فرآیندهاوتکنیکهایجوشکاری
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

 PCC-2-Part2.6 -  4  تعمیرلولهبهروشاعمالرینگتقویتیکهشامل:

 

مقدمه

 

 • محدودیتها
 • الزاماتطراحی
 • الزاماتتعمیردرحینسرویس
 • الزاماتتعمیردرحینسرویسدهیتحتبارگذاریسیکلی
 • الزاماتآمادهسازی
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

   مدتدوره:

 

مدتزماندورهبااحتسابکلاسهایتئوری،کارگاههایعملیوآزمون16ساعتمیباشد.

 

آزمونپایاندوره:

 

 درپایاندورهآزمونیدرسهبخشمبانی،استانداردوعملیبرگزارخواهدشد. معیارقبولیکسب حداقل

70 %    نمرهدرهرآزمون  وداشتنمیانگینحداقل80 % میباشد.

 

منابعآموزشی:

 

منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگاندرایندورهقراردادهخواهدشدعبارتنداز:

 

1- فایلهایپاورپوینتارائهشدهدرطولدورهدرقالبPDF .

2- ASME PCC-2    

دوره ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی ASME FFS-1,API 579

"  دوره ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی

ASME FFS-1/API 579 "

  هدف :

  بررسی  و انجام محاسبات ارزیابی مناسب بودن برای سرویس

  مخاطبین دوره :

  کلیه مهندسین،کارشناسان متالورژی، بازرسی فنی، خوردگی. مهندسین تعمیرات

  سرفصل مطالب دوره:

1- تئوريومفاهیمکلیارزیابیقابلیتسرویس دهی

2- معرفیتکنیکارزیابیقابلیت سرویس دهی

3- معرفیاستانداردAPI 579

4- معرفیاستانداردهايمرتبط

5- دستورالعملارزیابیمهندسی FFS

6- توانکاربردومحدودیتهايدستورالعملارزیابیمهندسی FFS

7- جمعآوريدادههاواطلاعاتلازم FFS

8- معیارپذیرش وتکنیکهايارزیابی

9- ارزیابیعمرباقیمانده

10 Remediation

11- آشنائیباجداولونمودارهاي FFS

12- آشنایی با نرم افزارهای FFS

  مدت دوره:

4 روز 32 ساعت      

  منابعآموزشی:

   منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگاندرایندورهقراردادهخواهدشدعبارتنداز:

-1  فایلهایپاورپوینتارائهشدهدرطولدورهدرقالبPDF .

  API 579-2  

لوگو گنجینه

صفحه اصلی مطالب گنجینه

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish

آمار بازدید سایت

امروز5736
دیروز21394
هفته134584
ماه456545
کل4522637

آدرس شرکت

آدرس
دفترمرکزی: کرمان -بلوار کشاورز -ساختمان فولاد -طبقه 5- واحد 52- گنجینه ایده آل ایرانیان –تلفن:03432519677 ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

      SMS : 10009133955144

موبایل: 09133955144 & 09140135144