مهندسی جوش

 

با همکاری جمعی از دوستان و همکاران رشته هایمختلف فنی ومهندسی و بازرسین جوش طی سمینارهایی و نشستهای پرسش وپاسخ مانند و با کمک از منابع علمی مهندسین بین المللی جوش و با دعوت از برخی  اساتید این صنعت سعی بر جلوگیری از تنشهای پسماند در جوشکاری و راههای کنترل آنها و کنترل پیچیدگی ها حین جوشکاری وشناسایی و انتخاب مواد مصرفی جوش وطراحی و محاسبات در اتصالات جوشی و  مروری بر مبانی تکنولوژی متالورژی و عملیات حرارتی جوش داریم