مهندسی صنایع

دعوت از اساتید  و مولفین جهت برگزاری دوره هایی در مباحث کیفیت از جمله:

تشریح الزامات مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

الزامات مستندسازی و ممیزیISO/TS 29001:2007

(صنایع نفت و گاز و پتروشیمی)

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدیریت فرآیند PROCESS MANAGEMENT

تشریح الزامات مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

الزامات مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت  ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001:2007

سنجش رضایت مشتری CSM

تشریح الزامات مبانی مستندسازی وممیزیHSE -MS

تربیت مشاوران داخلی جهت استقرار استاندارد

ISO IEC 17020

دوره جامع تعالی سازمان براساس مدل اروپایی EFQM