خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

دوره ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی ASME FFS-1,API 579

"  دوره ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی

ASME FFS-1/API 579 "

  هدف :

  بررسی  و انجام محاسبات ارزیابی مناسب بودن برای سرویس

  مخاطبین دوره :

  کلیه مهندسین،کارشناسان متالورژی، بازرسی فنی، خوردگی. مهندسین تعمیرات

  سرفصل مطالب دوره:

1- تئوريومفاهیمکلیارزیابیقابلیتسرویس دهی

2- معرفیتکنیکارزیابیقابلیت سرویس دهی

3- معرفیاستانداردAPI 579

4- معرفیاستانداردهايمرتبط

5- دستورالعملارزیابیمهندسی FFS

6- توانکاربردومحدودیتهايدستورالعملارزیابیمهندسی FFS

7- جمعآوريدادههاواطلاعاتلازم FFS

8- معیارپذیرش وتکنیکهايارزیابی

9- ارزیابیعمرباقیمانده

10 Remediation

11- آشنائیباجداولونمودارهاي FFS

12- آشنایی با نرم افزارهای FFS

  مدت دوره:

4 روز 32 ساعت      

  منابعآموزشی:

   منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگاندرایندورهقراردادهخواهدشدعبارتنداز:

-1  فایلهایپاورپوینتارائهشدهدرطولدورهدرقالبPDF .

  API 579-2  

لوگو گنجینه

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری بازرسی های فنی مهندسی(پیشرفته) دوره ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی ASME FFS-1,API 579

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish